Pactul pentru Fiscalitate

Academia Română

Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”

Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” (INCE), înfiinţat prin Decretul nr. 10/1990, revenit în Academia Română prin Hotărârea de Guvern nr. 505/1990, este organizaţie ştiinţifică de drept public, de interes naţional, cu vocaţie de cercetare fundamentală, finanţată din bugetul public, care dezvoltă şi cercetări aplicative finanţate din surse publice sau private interne şi externe.

Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” face parte din structurile de cercetare fundamentală ale Academiei Române şi este continuatorul tradiţiei cercetărilor economice şi sociale din România, care are rădăcini de aproape un secol. Obiectivele actuale ale INCE decurg din misiunea pe care şi-a asumat-o în debutul celui de-al X-lea deceniu al secolului XX.

INCE este chemat să-şi coreleze strategia proprie de cercetare cu vocaţia Academiei Române şi cu strategiile şi politicile naţionale în domeniul ştiinţei şi cercetării.

Totodată, ca instituţie academică pentru cercetarea fundamentală INCE îşi asumă un rol esenţial inclusiv pentru dezvoltarea şi conservarea patrimoniului ştiinţific, a instituţiilor şi a identităţii naţionale nu numai din domeniul ştiinţei economice, ci şi în celelalte domenii ale culturii şi ştiinţei naţionale, prin angajarea şi promovarea unor proiecte de interes major.

Este vorba de pildă de lucrări de amploare, cu vocaţie enciclopedică, care urmăresc să valorifice contribuţiile şi resursele istorice ale generaţiilor de cercetători şi oameni de ştiinţă din România.

INCE urmăreşte dezvoltarea şi consolidarea competenţei ştiinţifice, a cunoaşterii şi a cunoştinţelor în domeniul cercetării ştiinţifice economice din România, oriunde se desfăşoară aceasta, în acord cu obiectivele strategiilor naţionale de dezvoltare.

INCE, ca cel mai înalt for de cercetare ştiinţifică economică din România, îşi desfăşoară activitatea pornind de la patru repere fundamentale:
• strategiile europene şi naţionale de dezvoltare economico-socială;
• strategiile europene şi naţionale de cercetare-dezvoltare;
• vocaţia Academiei Române;
• strategiile de dezvoltare a afacerilor companiilor naţionale şi internaţionale.

În contextul acestora, cercetarea fundamentală din INCE se derulează concomitent cu participarea la elaborarea de studii, programe, strategii şi lucrări suport pentru strategii sectoriale şi naţionale de cercetare şi dezvoltare economică, dar şi prin necesare participări la lucrări şi analize pentru fundamentarea şi susţinerea unor iniţiative legislative şi politici de dezvoltare, oferind consultanţă şi expertiză în susţinerea activităţii legislativului şi a executivului, fără a aştepta neapărat solicitarea acestor instituţii.

Statutul de pol de excelenţă în domeniul cercetării, informării, documentării şi al sintezei pentru economie şi pentru politici economice, se întrepătrunde şi cu eforturile permanente ale institutului pentru asigurarea creşterii implicării sale în mediul economic şi social şi în viaţa comunităţii, inclusiv prin căutarea echilibrului şi a consensului naţional, în context european.

Din 1990 până astăzi, în toate domeniile fundamentale ale tranziţiei economice şi sociale din România, INCE şi reţeaua sa a fost implicat pentru elaborarea unor documente strategice majore: schiţa tranziţiei României la economia de piaţă (1990); asigurarea consensului naţional pentru asociere şi ulterior integrare europeană, prin strategia din anul 1995; strategiile de deblocare a economiei; strategia de privatizare; strategie de dezvoltare economică durabilă, etc., a căror utilitate a fost apreciată inclusiv pe plan internaţional.

Principalele direcţii de cercetare ale INCE şi ale componentelor sale sunt: dezvoltarea durabilă; echilibrul economic, ecologic şi social; restructurarea economiei; integrarea europeană; societatea bazată pe cunoaştere, comunicare şi informaţie; pregătirea continuă şi folosirea forţei de muncă; calitatea muncii şi a ocupării; progresul tehnico-ştiinţific; eficienţa şi durabilitatea factorilor de producţie, creşterea competitivităţii şi a eficienţei economice pe ramuri, sectoare şi companii; echilibrele şi corelaţiile macroeconomice; dezvoltarea regională; eficienţa administraţiei şi a serviciilor publice de interes economic general; perfecţionarea sistemului de indicatori şi de măsurare a fenomenelor economice; evaluarea politicilor financiar-monetare şi a sistemului bancar; relaţiile economice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale; macromodelare şi prognoză economico-socială; dezvoltarea umană şi calitatea vieţii; metodologii de evaluare a unor politici specifice; impactul evoluţiilor demografice şi a altor fenomene cu care se confruntă economia şi societatea românească.

www.ince.ro

Academia Română

Institutul de Prognoză Economică

Institutul este component al Institutului Naţional de Cercetări Economice, din cadrul Academiei Române.

Potenţialul de cercetare al institutului este susţinut de activitatea a 27 cercetători, dintre care 9 au titlul de doctori în ştiinţe economice şi matematice şi 9 sunt doctoranzi. Doi dintre cercetători sunt antrenaţi şi în activităţi didactice, iar 2 au deţinut importante funcţii în administraţia publică (Ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, consilieri ai Primului Ministru).

Institutul realizează proiecte de cercetare in următoarele domenii:
Cercetare fundamentală - modelare şi prognoză economică, econometrie, macroeconomie, modelare non-lineară, cicluri reale ale afacerilor, cicluri endogene şi haos determinist, teoria consumului, modelarea economiei informale, Societatea Informaţională - Societatea Cunoaşterii (Noua economie).

Evaluarea politicilor - politici monetare şi politici fiscale, sustenabilitatea datoriei publice şi a deficitelor bugetare, politici de dezvoltare regională.

Studii empirice şi sondaje - determinanţii comportamentului gospodăriilor populaţiei, estimarea economiei subterane şi a componentelor sale, distribuţia veniturilor şi indicatorii sărăciei, tendinţe în structura consumului populaţiei.

Studii de impact în contextul extinderii Uniunii Europene - raportul dintre criteriile convergenţei în termeni reali şi criteriile nominale, armonizarea legislativă cu normele UE şi reforma instituţională în vederea reducerii evaziunii fiscale, implementarea politicilor de dezvoltare în profil regional.

Prognoze pe termen lung şi prognoze pe termen scurt - estimarea evoluţiei viitoare a principalilor indicatori macroeconomici (PIB, inflaţie, şomaj, datorie publică, masa monetară, economiile populaţiei, producţia industrială, cursul de schimb, investiţii, balanţa de plăţi etc.), precum şi comparaţii internaţionale.

De la înfiinţare, activitatea Institutului s-a materializat într-un un volum important de studii şi cercetări economice, de la materiale cu caracter teoretic şi pur academic pană la studii privind strategiile de dezvoltare pe diferite orizonturi de timp, de multe ori cruciale pentru procesul decizional economic din România. De exemplu, modele şi proiecte elaborate în cadrul Institutului au servit ca elemente pentru fundamentarea din punct de vedere ştiinţific a Programului Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană (1998), Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a României (1999), Strategiei de restructurare industrială (1998) şi Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a României (2000). Colectivul de cercetare din institut este de asemenea implicat în prezent în elaborarea de studii de impact utile pentru procesele de pre-aderare şi de aderare la Uniunea Europeană, oferind consultanţă organismelor specializate ale Guvernului. Participă la realizarea de prognoze pe termen lung pentru România, la elaborarea de modele econometrice şi ECCO-economice în cadrul Programului pentru realizarea Strategiei Dezvoltării Durabile- orizont 2025.

În ceea ce priveşte activităţile academice, cercetătorii din IPE au participat la numeroase proiecte bilaterale şi multilaterale. Principalele domenii de interes în care sunt implicaţi cercetătorii noştri sunt: analiza şi modelarea macroeconomică, politici macroeconomice, politici şi instituţii ale pieţei muncii, politici industriale, dezvoltare regională şi locală, integrare economică europeană şi analiză microeconomică.

www.ipe.ro